top of page

01

Geboortehoroscoop

“Ieders leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste. Alles wat in het onbewuste ligt, wil tot vervulling komen en ook de persoonlijkheid wil zich uit haar onbewuste toestand ontvouwen en zichzelf als totaliteit beleven.” 

CARL GUSTAV JUNG 


De geboortehoroscopie is de meest bekende en de meest verbreide vorm van astrologie. Op basis van geboortedatum, geboorteplaats en geboorte-tijdstip wordt een persoonlijke geboortehoroscoop berekend.

De menselijke psyche is erg complex en subtiel. Wij zijn complexe wezens, gemotiveerd door soms tegenstrijdige impulsen. Met behulp van je geboortehoroscoop kan ik aangeven wat de lijnen zijn waarlangs je karakter zich ontwikkeld heeft, en welke processen en mechanismen daarin hoofdzakelijk werkzaam zijn (geweest). Ik streef daarbij naar een zo objectief mogelijke weergave van de belangrijkste astrologische gegevens in je geboortehoroscoop. 
De bedoeling van dit consult is vooral om dingen te verduidelijken. Een horoscoopanalyse als deze stelt je in staat bepaalde stukken van je karakter beter waar te nemen, objectiever te beschouwen. In die zin helpt een horoscoop je duidelijker zicht te krijgen op je sterke en zwakke kanten en, als gevolg daarvan, een beter beeld geven van je groeipotentieel. In feite houdt een astroloog je een spiegel voor. 
Iedere horoscoop heeft zijn eigen unieke benadrukking van bepaalde astrologische factoren. Soms zijn dat dierenriemtekens, soms zijn dat planeten, soms zijn dat bepaalde verbindingen tussen planeten.

 

Deze horoscoopduiding wordt gepresenteerd met PowerPoint-dia's. Het consult is live hier thuis, of via ZOOM en duurt tussen anderhalf en twee uur. De opname en PowerPoint worden nadien toegestuurd.

02

Vraaghoroscoop

Er is een speciale tak van de astrologie die zich bezig houdt met de kunst van het beantwoorden van vragen. De astroloog beantwoordt deze vragen aan de hand van de horoscoop van het moment waarop de vraag hem gesteld wordt. Een vraaghoroscoop wordt berekend voor het moment waarop de vraag door de astroloog ontvangen wordt, hem/haar ter ore of onder ogen komt, of door hem of haar begrepen wordt. De vraag wordt als het ware ‘geboren’ op dat moment. 

De duiding van zo’n vraaghoroscoop beperkt zich tot een klein aantal onderdelen ervan, twee of drie planeten en een paar andere astrologische factoren. 

Een vraaghoroscoop is heel concreet. Een vraaghoroscoop is een fantastisch adviserings- en coaching instrument: open en eerlijk (dus: weet wat je vraagt!), en het toont de wegen die je als vrager kunt bewandelen en de voetangels die je het best kunt vermijden.

 

Dit is een schriftelijk consult dat als PDF wordt toegestuurd, maar er kan over gecorrespondeerd worden.

03

Astrologische vooruitblik

Een geboortehoroscoop is een soort ‘bevroren’ beeld van de hemel op het moment van je geboorte. De planeten staan daar allemaal op een ‘vaste’ plaats. Dit stelt de astroloog in staat uitspraken te doen over je leven en je persoonlijkheid.  Maar de planeten blijven natuurlijk gewoon hun rondjes lopen door de zodiak, en dus ook door je horoscoop. 

Dit geeft de astroloog de mogelijkheid van een soort "track and trace", een indicatie van wanneer een bepaald proces zal beginnen en "arriveren".


In dit consult kan ik je informeren over de planeten die in een – vooraf bepaald – tijdsbestek contacten maken met andere horoscoopfactoren in je geboortehoroscoop. Dit consult is een verkenning van de processen die op dit moment en in de nabije toekomst gaande zijn in je horoscoop, en dus in jouw leven. Deze vooruitblik beslaat een periode van twee jaar.

 

Deze astrologische vooruitblik kan schriftelijk zijn, of live hier thuis of via ZOOM. In dat laatste geval wordt de duiding gepresenteerd met PowerPoint-dia's, en duurt tussen anderhalf en twee uur. De audio opname en PowerPoint worden nadien toegestuurd.

04

School- en beroepskeuze advies

Bij deze consultvorm wordt vanuit de geboortehoroscoop een passend advies gegeven ten aanzien van iemands aan te bevelen opleiding of beroepskeuze. 
In de geboortehoroscoop zijn aanwijzingen te vinden omtrent de voorkeur en aanleg voor bepaalde werkomstandigheden waarin iemand zich prettig zou voelen en optimaal tot zijn/haar recht zou komen. De school- of vakkenpakket keuze kan hierop afgestemd worden. 
Hierbij kan dus rekening gehouden worden met de aanleg van de betreffende persoon en eventuele ontwikkelingen daarin die van invloed kunnen zijn op de school- en beroepskeuze. 
Dit garandeert een school- en beroepskeuze die gebaseerd is op individuele aanleg en persoonlijkheid, ook al heeft de persoon in kwestie nog geen duidelijk beeld van wat hij/zij wil. 

Dit is een heel belangrijk consult voor (jongere) studenten die nog een keuze moeten maken met betrekking tot hun verdere opleiding in verband met hun (beoogde) professionele loopbaan.

 

Dit consult kan schriftelijk zijn, of live hier thuis of via ZOOM. In dat laatste geval wordt de duiding gepresenteerd met PowerPoint-dia's, en duurt tussen anderhalf en twee uur. De audio opname en PowerPoint worden nadien toegestuurd.

05

De ondernemershoroscoop

De astrologie heeft een uniek betekenissysteem en een eeuwenoude methodiek, waarop men besluitvorming, strategie, etc. kan baseren. De logica en wetmatigheden van de hemelbewegingen geven een unieke en onverwachte kijk op jou persoonlijk en je onderneming, je ondernemerschap.

Ervaren astrologen kunnen in één oogopslag factoren in kaart brengen die met andere middelen omslachtiger en tijdrovender zijn, of onzichtbaar blijven. Deze tijdsbesparing is natuurlijk tevens kostenbesparing.

Een astrologisch ondernemersscenario biedt een breed spectrum aan inzichten. Het is de vinger aan de pols van uw beroepsbiografie en ondernemerschap. Maatwerk. Er kan snel ingezoomd worden op de essentiële factoren, bijzaken worden geïdentificeerd en zo nodig buitenspel gezet of juist uitgebuit. Dit scenario maakt duidelijk welke perioden als keerpunten getypeerd kunnen worden in uw levensloop. Anticiperen wordt daardoor mogelijk.

06

Lessen, workshops en lezingen

Naast deze consulten geef ik ook graag lezingen en workshops en spreekbeurten met collega-astrologen en/of geïnteresseerden.

Door de jaren heen heb ik veel unieke kennis opgedaan over de klassieke astrologie, kennis die ik heel graag deel omdat het mijn begrip van astrologie diepgaand heeft veranderd en verdiept. Understanding & applying astrology

bottom of page