top of page

De betekenis van de 7 klassieke planeten: Kronos/Saturnus

De astrologie draait voor een groot gedeelte – maar niet alleen – om de planeten. De planeten zijn duidelijk de hoofdrolspelers van de astrologie. Veel factoren in de horoscoop ontlenen ofwel hun inhoudelijke betekenis ofwel hun daadwerkelijke betekenis in een specifieke geboortehoroscoop enkel en alleen aan de planeten. Hun positie in teken en huis, hun conditie en werkingskracht, hun invloed op elkaar via aspecten, werd dan ook zorgvuldig afgewogen om tot een zo correct mogelijke duiding te komen.

In dit blog vertel ik iets over de essentie van de 7 klassieke planeten, en behandel ze per stuk. Dit blog gaat over Kronos/Saturnus.

Planeetparen

Nu Sēlenē/de Maan en Hēlios/de Zon in de vorige blogs besproken zijn, kan ik het principe van de planeetparen gebruiken om te verklaren hoe Kronos/Saturnus aan zijn betekenissen komt. Ik contrasteer de betekenis van Kronos/Saturnus met de twee planeten (Sēlenē/de Maan en Hēlios/de Zon) waarvan hij het tegenovergestelde principe vertegenwoordigt.

Zoals in het eerdere blog over Sēlenē/de Maan is uitgelegd zijn de planeetparen – als contrast – ook in de zodiakcirkel te zien zijn. Zie bijgaande afbeelding. Daarin zie je dat het Domicilie van Hēlios/de Zon en Sēlenē/de Maan tegenover die van Saturnus liggen en vice versa.

De afbeelding toont ons het Thema Mundi, en dit model verklaart hoe de tekens aan hun planeten komen, hun tekenheren. En die verklaring is terug te voeren op de domicilies, de tekens, van de twee lichten Sēlenē/de Maan en Hēlios/de Zon. De planeet daartegenover moet dus iets te maken hebben met ‘duisternis’, het ontbreken van licht.

Een raadsel opgelost

De reden voor de toewijzing van planeten aan de tekens waarin zijn hun domicilie hebben is lange tijd een raadsel geweest. Er zijn uiteenlopende verklaringen voor gegeven, en de meeste ervan zijn discutabel. Meestal zoekt men de verklaring in het analogieprincipe dat uitlegt waarom de eigenschappen van planeet X zo goed zouden passen bij de karakteristieken van teken Y. Omdat ze min of meer aan elkaar gelijk zouden zijn en daardoor affiniteit met elkaar hebben. Dat klopt niet, de toewijzing is niet gebaseerd op een vermeende affiniteit of analogie, maar is gebaseerd op dit Thema Mundi en de relatie van de planeten met de domicilies, de tekens, van de twee lichten, Hēlios/de Zon en Sēlenē/de Maan, en hun domicilie Leeuw en Kreeft.

De logica van het model is te illustreren aan de hand van het principe van vriendschap, een van de (minder bekende) kernbetekenissen van Hēlios/de Zon. De planeetvolgorde vanaf Hēlios/de Zon en de erbij horende aspectverhoudingen en configuraties drukken diverse stadia of gebeurtenissen uit die in vriendschappen kunnen plaatsvinden. Als volgt. De voorzichtige toenadering en het eerste contact wordt gesymboliseerd door Aphroditē/Venus; een conflict, breuk of scheiding wordt aangewezen door Arēs/Mars; en alles wat met verzoening, bevestiging, versteviging en stabilisering te maken heeft wordt gesymboliseerd door de werking van Zeus/Jupiter. Daarover schrijf ik in de volgende blogs.

Kronos/Saturnus en Leeuw

Zoals men in de afbeelding ziet liggen de twee domicilies van Kronos/Saturnus (Steenbok en Waterman) tegenover die van de twee lichten. Als men dat feit relateert aan de betekenis van vriendschap (een betekenis van Hēlios/de Zon) en aan het feit dat Waterman tegenover Leeuw ligt (een oppositie), dan is het wel logisch dat de klassieke teksten aan Kronos/Saturnus kwesties toeschrijven als: eenzaamheid, het ontberen van vriendschappen, geen vrienden hebben (of heel weinig) en sociaal isolement. Kronos/Saturnus is om die reden de planeet die uit vrije wil geen vriendschap heeft of wil, of die verlaten wordt of in isolement leeft.

In het vorige blog is uitgelegd dat Hēlios/de Zon te maken heeft met aanzien, in het licht gezet worden, met erkenning, met gezien worden, op een voetstuk geplaatst worden, promotie. Kronos/Saturnus is het tegenovergestelde daarvan: duisternis, obscuriteit, anonimiteit, oneer, ten val komen, demotie.

Oerbeeld: de heremiet, de kluizenaar.

Kronos/Saturnus en Kreeft

Hēlios/de Zon en Sēlenē/de Maan worden beiden ook altijd geassocieerd met ouderschap, en Sēlenē/de Maan specifiek met kinderen baren en verzorgen, moederschap. Opnieuw: als men dat onderwerp relateert aan het feit dat Steenbok tegenover Kreeft ligt (een oppositie), dan is het wel logisch dat de klassieke teksten aan Kronos/Saturnus kwesties toeschrijven als: weeskinderen, kinderen dus die geen ouders hebben, die ouders moeten ontberen, die verlaten of in de steek gelaten worden. Kronos/Saturnus is ook (vrijwillige of onvrijwillige) kinderloosheid.

De zorgzaamheid, koestering en vooruitziendheid van Sēlenē/de Maan ontbreekt volledig bij Kronos/Saturnus: hij representeert alles wat verwaarloosd wordt, verlaten en genegeerd. De beschutting en zorg van Sēlenē/de Maan is er niet, Kronos/Saturnus is ontbering, hardheid, kilheid, de Spartaanse aanpak, in de kou gezet worden.

Oerbeeld: het weeskind.

De grote malefic

Kronos/Saturnus, wordt wel ‘de grote malefic’ genoemd in de oude teksten. Logisch, hij is de verst weg gelegen planeet in het klassieke zonnestelsel, en hij kreeg de heerschappij over de twee tekens die niet alleen het verst van het domicilie van Hēlios/de Zon en Sēlenē/de Maan verwijderd zijn (180 graden), maar er ook het grote malefic aspect, de oppositie mee maken: vanuit Steenbok en Waterman.

Let wel, Kronos/Saturnus heeft zeker ook positieve eigenschappen en kwaliteiten, maar hiermee is verklaard waarom deze planeet bij de twee tekens hoort tegenover die van de twee lichten. En de denotaties en connotaties die daar het gevolg van zijn.

Dit zijn de denotaties (en connotaties) van Kronos/Saturnus, afkomstig uit de hellenistische astrologie.

[endif]--Kronos/Saturnus als tegenhanger van Hēlios/de Zon (die selecteert, uitverkiest, in het licht zet en vrijwillig tot actie overgaat) is Kronos/Saturnus duisternis, dingen uit het licht houden, onopgehelderd laten of niet duidelijk, niet (zomaar) toegankelijk. Ook niet vrijwillig gekozen omstandigheden en situaties, dingen die móeten waar je toe gedwongen wordt. Het Griekse woord daarvoor is anangkē: noodzaak, wat móet, dus niet willekeurige lotgevallen, maar lotgevallen die noodzakelijkerwijs zo móeten gebeuren. Een andere betekenis van anangkē-noodzaak betreft de onvoorziene of ongewenste uitkomsten van je daden waar je je mee uiteen moet zetten.

Alles wat associaties (connotaties) oproept met onzichtbaar zijn, niet gezien worden, afgewezen worden, neer, machteloosheid, situaties waar niets (meer) aan te doen is (faillissement, dood, veroudering), verlies, er alleen voorstaan (weduwe, weeskind), verlaten worden, uit de macht gezet zijn, etc., behoort tot de onderwerpen, dingen, situaties en personen waar Kronos/Saturnus over heerst. Ook langdurige training en oefening (in tegenstelling tot vanzelf kunnen), discipline en geduld, het kunnen uithouden. Het oude handhaven, in stand houden en voortzetten.

Kronos/Saturnus als tegenhanger van Sēlenē/de Maan (die verzamelt, ontvangt, insluit en liefdevol gaat zorgen voor en aandachtig is en vooruitkijkt) is Saturnus agnoia, onwetendheid, onachtzaamheid, niet in de gaten hebben, niet kunnen of willen zien. Niet in de gaten hebben, niet kunnen overzien, niet voorzien. Met een modern woord: het onbewuste, wat je niet ziet, niet kúnt zien (denk aan de zichtbaarheid van Helios/de Zon). Omdat het niet gezien wordt, is er ook geen zorg of aandacht voor, verwaarlozing, verlatenheid, onachtzaamheid.

Alles wat associaties (connotaties) oproept met uitsluiting, buitengesloten zijn/worden, afwijzen/afgewezen worden, weigeren/geweigerd worden, eenzaamheid/nergens bij horen (thuisloos, zwerver) isolement, etc., behoort tot de onderwerpen, dingen, situaties en personen waar Kronos/Saturnus over heerst.

Vettius Valens (2e eeuw na Chr.) geeft de volgende betekenissen aan Kronos/Saturnus:

“De ster van Kronos maakt hen die onder hem geboren zijn bezorgd over kleinigheden; lasteraars; zij die zichzelf een slechte naam bezorgen; solitair; oneerlijk; onbetrouwbaar; zij die hun bedrog verbergen; streng; sober; ascetisch; somber; neerslachtig; zij die doen alsof (die een geveinsd voorkomen hebben); smerig; vuil; vies; in het zwart gekleed; hardnekkig; een treurige, bedroefde gelaatsuitdrukking; miserabel; armzalig; geneigd tot zeilen, varen en navigatie; zij die aan de waterkant werken of daar hun beroep hebben. En het veroorzaakt depressies (dat hier gerelateerd is aan het woord “val” - als tegenhanger van exaltatie -. Dit woord kan dus depressie betekenen in al zijn vormen: weinig bezit, afwijzing, neerslachtigheid, vuig, verachtelijk, etc.), traagheid; apathie; inactiviteit; oponthoud; onderbrekingen met wat men aan het doen is; wat gedaan wordt; langdurige straffen; het ontmantelen; slopen van dingen; verborgenheden; geheimhouding; beperkingen; belemmeringen; beklemming; slavernij; verdrietigheden; smart; beschuldigingen; tranen; gevallen van weeskinderen; gevangenschap (kidnapping?); blootstelling (van een kind bij geboorte). Het maakt ook arbeiders en boeren, want hij heerst over de aarde. Het produceert een grote reputatie en een notabele positie; rang; bescherming; voogdij en de administratie van de zaken van anderen; en vaders van de kinderen van anderen (voogdij).

Hij indiceert alle pijnen die veroorzaakt worden door koude en vocht; bijvoorbeeld is hij de aanwijzer van hen die aan waterzucht lijden, pijn in de pezen; jicht; hoesten; dysenterie; tumoren; spasmen; bezetenheid door demonen; onnatuurlijke lusten en bederf (rotting, tering?).

Hij veroorzaakt dat mensen niet trouwen, en maakt weduwen en weduwnaars, weeskinderen en kinderloosheid. Hij veroorzaakt een gewelddadige dood in het water of door wurging; slavernij of dysenterie. Hij veroorzaakt ook valpartijen op het gezicht.

Het is de ster van Nemesis (noot: Nemesis, Griekse godin, de personificatie van de wrekende gerechtigheid, die m.n. de overmoed (hybris) bestrafte) ...”

De Nederlandse astroloog Cornelis Gorter (1903 - 1942) zei het volgende over Saturnus, als deze sterk is in een horoscoop.

Psychologisch: Het melancholische temperament, waarbij levensernst meestal op de voorgrond staat. Een streven naar concentratie, verdieping waarbij een taaie vasthoudendheid en uithoudingsvermogen aan de dag gelegd wordt. Eerzucht speelt hierbij ook vaak een grote rol.

Gunstige aspecten: voorzichtigheid, diplomatiek, systematisch, methodisch. Pessimistische gevoelsinstelling.

Ongunstige aspecten: risico van ernstige depressies, het melancholische gaat overheersen, men word zwaar op de hand, langdradig. Vaak gepaard aan een gebrek aan gevoel, een wantrouwen en koppige eigenzinnigheid. Angstig, gierig, hard, koel, geremd, gefrustreerd.

Maatschappelijk: vooral het conservatieve (of zij zich nou reactionair of revolutionair noemen), het blijvende. De strenge ordening, formaliteiten; alles waar strenge, gevoelloze ordening heerst, met weinig of geen versiering of verfraaiing; alleen het meest noodzakelijke. Ruimten waar elk comfort en behaaglijkheid ontbreekt; ascetisch. Alles wat in de geschiedenis als het einde van een een bepaalde ontwikkelingsgang moet worden beschouwd.

Hierarchie, klasse-systemen, kasten, ceremonieel, etiketten. Bezitters van zeer oude bezittingen (van generatie op generatie). Grondbezitters en verder alles wat met de bodem te maken heeft en de mensen die daarop/daarmee werken: landbouw, bosbouw, bergbouw, cultures, huizen, landerijen, mijnen, enz.

Wachter op de drempel: de ‘beproeving’, het losworden van het materiele, de afkeer van het leven, het geleidelijk verliezen van alle illusies.

Religieus, het ‘verbod’, “gij zult niet”; de wil om afstand te doen en niet-te-handelen. Het vertrouwd worden met leed. Omgekeerd, het hardnekkig vastklampen aan het stoffelijke.

Wil je hier meer van weten? Kom op cursus (start op 10 maart in Overlangel).

Wil je weten hoe Kronos/Saturnus in jouw horoscoop werkzaam is? Kom op consult.

![endif]--


Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page