top of page

De betekenis van Venus & Mars in de klassieke astrologie


De astrologie draait voor een groot gedeelte – maar niet alleen – om de planeten. De planeten zijn duidelijk de hoofdrolspelers van de astrologie. Veel factoren in de horoscoop ontlenen ofwel hun inhoudelijke betekenis ofwel hun daadwerkelijke betekenis in een specifieke geboortehoroscoop enkel en alleen aan de planeten. Hun positie in teken en huis, hun conditie en werkingskracht, hun invloed op elkaar via aspecten, werd dan ook zorgvuldig afgewogen om tot een zo correct mogelijke duiding te komen.

In dit blog vertel ik iets over de essentie van de 7 klassieke planeten, en behandel ze nu per tweetal. Dit blog gaat over Venus en Mars, zoals algemeen bekend een belangrijk planeetpaar. De domicilies van Venus ligt altijd tegenover die van Mars en vice versa.

Planeetparen

De reden voor de toewijzing van planeten aan de tekens is gebaseerd op dit Thema Mundi en de relatie van de planeten met de domicilies van de twee lichten, Hēlios/de Zon en Sēlenē/de Maan, en hun domicilie Leeuw en Kreeft.

De logica van het model is te illustreren aan de hand van het principe van vriendschap, een van de (minder bekende) kernbetekenissen van Hēlios/de Zon. De planeetvolgorde vanaf Hēlios/de Zon en de erbij horende aspectverhoudingen en configuraties drukken diverse stadia of gebeurtenissen uit die in vriendschappen kunnen plaatsvinden. Als volgt.

De voorzichtige toenadering en het eerste contact wordt gesymboliseerd door Aphroditē/Venus; een conflict, breuk of scheiding wordt aangewezen door Arēs/Mars.

Dit zijn de denotaties (en connotaties) van Aphroditē/Venus, afkomstig uit de uit de bron van de westerse astrologie.

Venus

Kernprincipe: als tegenhanger van Arēs/Mars (die scheidt, verdeelt en splijt, die sloopt en vernietigt en die wars van uiterlijkheden en schone schijn, die rauw is), is Aphroditē/Venus epithumia (letterlijk: ‘je hart ergens op leggen’, verlangen, lust, hunkeren), zij verenigt, verzoent, verbindt en harmonieert datgene met elkaar wat anders, onderscheiden en verschillend is (‘that which is unlike’) en heelt het. Zij bedekt het met de mantel der liefde, of met een laag make-up. Unificatie, synthetiseert. Religieuze motivaties. Houdt van vrolijkheid in woorden, daden en gedachten. Venus is muzikaal en heeft altijd behoefte aan gezelschap en amusement.

Alles wat associaties (connotaties) oproept met het uitgaansleven, het sociale leven, vriendschap, liefde, plezier en de goede dingen des levens, het ‘carpe diem’, etc. behoort tot de onderwerpen, dingen, situaties en personen waar Aphroditē/Venus over heerst.

Positief oerbeeld hiervan: de minnares, de kunstenaar. Negatief oerbeeld hiervan: de vrouw van lichte zeden.

Heb je Aphroditē/Venus in Stier, Weegschaal of Vissen in je horoscoop, met name als dit je ascendantteken is of je sterrenbeeld, dan is de kans groot dat de hier genoemde kwaliteit van Aphroditē/Venus een (grote) rol spelen in je leven

.

Vettius Valens (2e eeuw na Chr.) noemt het volgende bij Venus:

“Aphroditē is verlangen en erotische liefde, en is de aanduider van de moeder en de voedster, de min, de verzorgster. Zij (makes for) doet priesterlijke rituelen; geeft het ambt van gymnasiarch (gymnastiekleraar; leider van een Gymnasium?); het dragen van gouden ornamenten; het dragen van een kroon; vrolijkheid; plezier; vriendschap; gezelschap; verzoeningen ten goede; huwelijken; verloskunde (purification arts: zuiveringskunsten?); welluidendheid (redeneerkunst?); muziek maken; zoetheid van melodie; schoonheid van vorm; schilderijen; combinaties en variaties van kleuren; paars-schilderen en aromatische kunsten; zowel de grondleggers als uitvoerders van deze dingen; de kunst of commerciële werkplaatsen van smaragden en edelstenen; ivoor-bewerking.

En zij staat voor hen die gouden draden weven en spinnen en met goud versieren; kappers; zij die houden van netheid en die dol zijn op spelletjes; .... Het geeft eveneens het ambt van marktbaas; {het vaststellen van] gewichten; ondernemingen; werkplaatsen; cadeautjes; kwitanties; lachen; feestvreugde; ornamenten; wedstrijden op het water. Het geeft ook voordelen door koninklijke vrouwen of verwanten, en, als het dergelijke kwesties [toch] dwarsboomt, geeft zij [desondanks] een uitmuntende reputatie.”

De astroloog Cornelis Gorter zei het volgende over de planeet Venus, als deze sterk is in een horoscoop.

“Dit type is overwegend esthetisch ingesteld; een sterk gevoelsleven overheerst het verstand, sterke erotische prikkeling. De daden en het oordeel van dit type worden beheerst door gewaarwordingen op zinnelijk gebied en door het schoonheidsidee.

Contacten van andere planeten met Venus veroorzaken een sterke erotiek, zinnelijkheid (met Mars en Pluto), op het karakter werken zij als een verlangen naar tederheid, maken gezellig, opgewekt, vriendelijk, doch ook ijdel en geven een verlangen, om in het middelpunt te staan van de belangstelling. Het mannelijke type is zeer elegant, overdreven netjes in de manieren, maakt een vrouwelijke indruk.

Een zeer prominente Venus maakt zeer artistiek, er is dan dikwijls kunstaanleg in de een of andere richting, afhankelijk van de aspecten, literatuur (met Mercurius en Uranus), muziek (Neptunus) schilderkunst (Jupiter), toneel (Mars en Pluto), beeldhouwen (Saturnus en Mars).

Bij gunstige aspecten verloopt het leven prettig, geborene is dan geliefd en heeft prettige familiebanden. Zijn erotiek is dan gelukkig en bevredigt hem.

Afflicties [door andere planeten] verdiepen weliswaar het kunstleven en kunnen grootse scheppingen op kunstgebied in de hand werken, doch zijn ongunstig voor een harmonisch liefdeleven. Op de een of andere wijze is dit niet normaal, dikwijls een neiging tot wat men perversiteit noemt, in ernstige gevallen zelfs abnormale neigingen op dit gebied. Psychische conflicten zijn dan het resultaat. Conflicten, moeilijkheden, verkeerde keuzen in het liefdeleven, verwikkelingen in het familieleven.

Lichamelijk werken afflicties uit als nierziekten, geslachtsziekten, keelaandoeningen.”

Mars

Arēs/Mars Kernprincipe: als tegenhanger van de planeet Aphroditē/Venus (die verenigt, verzoent en dat wat anders en verschillend is met elkaar verbindt, het heelt en de tegenstellingen bedekt met de mantel der liefde, of met een laag make-up), is Arēs/Mars praxis: actie! (met een uitroepteken, gebiedende wijs).

Mars is de planeet van aanpakken, die sloopt en scheidt, differentiatie, analyse. Hij verdeelt en splijt dat wat een eenheid is, dat wat met elkaar vertrouwd of vergroeid is (het tegenovergestelde principe dus van Aphroditē/Venus). Hij is wars van uiterlijkheden en schone schijn, hij is eerder rauw, confronterend, hij neigt tot insubordinatie. Hij wil belemmeringen en obstakels uit de weg ruimen, en gaat daarbij voortvarend en moedig te werk.

Alles wat associaties (connotaties) oproept met dingen uit de weg ruimen, obstakels overwinnen, een nieuwe start maken, met heftigheid, stekeligheid, confrontaties, dingen die kapot gaan, kapot gemaakt worden, geweld, oorlog, vechten, etc. behoort tot de onderwerpen, dingen, situaties en personen waar Arēs/Mars over heerst.

Positief oerbeeld hiervan: de krijger, soldaat, strijder. Negatief oerbeeld hiervan: de crimineel.

Heb je Arēs/Mars in Ram, Schorpioen of Steenbok in je horoscoop, met name als dit je ascendantteken is of je sterrenbeeld, dan is de kans groot dat de hier genoemde kwaliteit van Arēs/Mars een (grote) rol spelen in je leven.

Vettius Valens (2e eeuw na Chr.) noemt het volgende bij Arēs/Mars:

“De ster van Arēs is de aanwijzer van geweld; oorlogen; roverij; schreeuwen; brutaliteit; overspel en echtbreuk; het roven van bezittingen; verlies; verbanning, verjaagd worden; vervreemding van de ouders; gevangenschap; ruïneren van vrouwen; abortus; seksuele gemeenschap; trouwerijen; het verlies van goede dingen; leugens; hopeloze situaties; gewelddadige berovingen; piraterij; plundering; breken met vrienden; woede; boosheid; vechten; verwijten; vijanden; rechtszaken. Hij veroorzaakt brute en gewelddadige moorden en snijwonden en bloedvergieten; koortsaanvallen; zweren; puisten; verlammingen; gevangenschap; marteling; mannelijkheid; meineed; misleiding; uitblinken in schurkachtigheid; zij die de kost verdienen met vuur en ijzer; handwerkslieden; werker met harde materialen.

Hij maakt leiders in militaire campagnes en generaals; krijgers; superioriteit; de jacht; de achtervolging; valpartijen van grote hoogten of van viervoeters; slecht zien; beroerte.”

De klassieke astroloog Cornelis Gorter zei het volgende over de planeet Mars, als deze sterk is in een horoscoop.

“Het leven wordt geheel beheerst door actie, energie, strijd. Grote doorzettingskracht en strijd bij tegenstand. Een impulsief behandelen van de dagelijkse gebeurtenissen. Cholerisch temperament. Ongeduld, drift, doch ook rondborstig, eerlijk. Actief, snel type, wat zich in het lopen openbaart: snelle passen, actieve, wilskrachtige houding. Wordt het type aangevallen, dan verdedigen zij zich gaarne om spoedig zelf tot de aanval over te gaan.

Bij gunstige aspecten een harmonisch gebruik van de energie, de strijdlust, het doorzettingsvermogen in de maatschappij, waardoor succes verzekerd is. De lichaamskracht is enorm. Daarbij hebben ze een snel regeneratievermogen.

Het driftleven is sterk ontwikkeld. Gewoonlijk zeer grote seksuele spanningen, die bij afflicties grote moeilijkheden kunnen veroorzaken op liefdesgebied. Geslachtsziekten.

Afflicties maken zeer heftig, driftig, vechtlustig. Wat zich dan in het maatschappelijk leven duidelijk merkbaar maakt door enorme tegenstand, conflicten van grote heftigheid.

Het maatschappelijk leven verloopt [dan] ongunstig. De tegenwerking is sterker dan de eigen kracht, een val is [mogelijk] het resultaat.

In beroepsopzicht wijst een dominerende Mars gewoonlijk op technische aanleg, militarisme, (positieve tekens), medische aanleg (sterk huis 10, watertekens op de huizen 2, 6, 10).

Lichamelijk werkt t uit als koortsen en ontstekingen, breuken, verwondingen. brandwonden.”

Cassius Clay – Muhammad Ali

Bokser Cassius Clay, die zich later Muhammad Ali noemde, kreeg alle kwaliteiten van zowel Arēs/Mars en Aphroditē/Venus mee bij zijn geboorte.

Beide planeten zijn prominent in Ali's horoscoop. Dat zien we aan het feite dat Arēs/Mars en Aphroditē/Venus allebei in een teken staan die ook beiden een centrale rol spelen in zijn leven. Dat maakt ze prominent.

In totaal zijn dat – in ieders horoscoop – vier tekens die de zogenaamde ‘hoekhuizen’ zijn: tekenhuis 1 (de ascendant), tekenhuis 10 (de midhemel), tekenhuis 7 (de descendant), en tekenhuis 4 (het middernachtpunt).

Arēs/Mars treffen in Ali’s horoscoop aan in het teken tiende teken (Stier, samen met Kronos/Saturnus) en Aphroditē/Venus staat in het zevenden tekenhuis Waterman, samen met Hermēs/Mercurius en Sēlenē/de Maan.

De uitwerking van de hier beschreven principes, denotaties en connotaties van Arēs/Mars en Aphroditē/Venus zijn duidelijk, en waren ook zeer zichtbaar in zijn leven.

Allereerst was hij een mooie jongen, met dank aan Aphroditē/Venus. Deze planeet, samen met Hermēs/Mercurius leidde ook tot schrijversambities. Hij schreef gedichten, maar hij was ook een grappige man, die (ook) met humor zijn tegenstanders te lijf ging.

Arēs/Mars zien we terug in zijn roeping en uiteindelijke roem en populariteit: hij was bokser, en een zeer succesvolle.

Hij had een grote mond, en als je voortdurend roept “I’m the greatest”, dan denkt de astroloog: ‘aha, daar zien we de Leeuw ascendant terug’.

De latere gezondheidsproblemen – als gevolg van zijn bokscarrière – kunnen we wijten aan Kronos/Saturnus, de planeet van vroeg intredende ouderdomsverschijnselen. Ali had Parkinson.

Wil je weten hoe Arēs/Mars en Aphroditē/Venus in jouw horoscoop werkzaam zijn? Kom op consult.

Wil je hier meer van weten? Kom op cursus.

![endif]--![endif]--


Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page